pelletkachelonderdelen_eu.jpg 

Is een onderdeel van:     Verhuur, Verkoop en Dienstverlening

______________________________________________________________________________________________________

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

Artikel 1 Algemene Bepalingen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten waarbij WadEenZicht aan de opdrachtgever zaken verkoopt, levert en/of diensten verleent.
1.2. Afwijkingen op de door WadEenZicht gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt door WadEenZicht uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens WadEenZicht gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeldt in folders, internet, etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door opdrachtgever aanvaardt, dan heeft WadEenZicht het recht om het aanbod te herroepen.
2.2. Het staat WadEenZicht volledig vrij om orders van een opdrachtgever al dan niet te accepteren.
2.3.Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) WadEenZicht een aanbod of bestelling van opdrachtgever schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat WadEenZicht begint met de uitvoering van de overeenkomst; of (3) op het moment dat WadEenZicht voor de betreffende overeenkomst aan afnemer een factuur zendt.

Artikel 3 (Af)levering, risico en levertijden
3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af vestiging van WadEenZicht. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van de vestiging voor rekening en risico van opdrachtgever.
3.2. Indien en voor zover WadEenZicht zorg draagt voor het transport van de goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door WadEenZicht bepaald. Opdrachtgever is verplicht de goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen
3.3. Vanaf het moment dat de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever zijn, draagt opdrachtgever zorg voor afdoende verzekering van de goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals onder andere verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
3.4. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is WadEenZicht eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl opdrachtgever onverminderd tot afname is verplicht.
3.5. Indien WadEenZicht in verzuim geraakt, zal opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 4 Installatie
4.1. Indien is overeengekomen dat WadEenZicht zorg draagt voor installatie van goederen, dan zijn alle overige werkzaamheden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – hak-, breek-, metsel-, beton-, stucadoors-, loodgieters-, electriciteits-, gas-, schilder-, centrale verwarmings-, steiger- en timmerwerk) voor rekening en risico van opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor eventueel aan te brengen bevestigingsmiddelen, stelregels en overige voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor installatie en die niet uitdrukkelijk in de geaccepteerde offerte zijn begrepen.
4.2. Opdrachtgever draagt op eigen kosten zorg voor een afsluitbare droge opslagplaats voor, goederen en materiaal. Daarnaast draagt opdrachtgever zorg voor geschikte behuizing, afdoende stroomvoorzieningen (220/380V) op de werkplek, evenals water en licht en eventuele overige wettelijke vereiste voorzieningen
4.3. Indien WadEenZicht zelf voor de aanleg of verstrekking van deze voorzieningen dient zorg te dragen, zal zij de opdrachtgever daarvoor een factuur zenden op basis van nacalculatie.
4.4. De opdrachtgever zal WadEenZicht ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de door WadEenZicht te bepalen uren.

Artikel 5 Acceptatie
5.1. De door WadEenZicht geleverde zaken gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering.
5.2. Indien een door WadEenZicht uit te voeren installatie is overeengekomen,
geldt deze installatie als geaccepteerd op de datum van voltooiing waarbij opdrachtgever aanwezig dient te zijn om de installatie direct nauwkeurig te controleren en of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

Artikel 6 Prijs en betaling
6.1. De overeengekomen prijs is, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en gebaseerd op levering af bedrijf. Bij levering elders zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
6.2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en dergelijke, die gelden op het moment van opstellen van de offerte. Indien een wijziging in deze elementen plaatsvindt, is WadEenZicht gerechtigd om de prijs door middel van een schriftelijke kennisgeving dienovereenkomstig aan te passen voor prestaties die volgens de overeengekomen planning zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst ligt.
6.3. Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke daarvan dient de factuurprijs binnen veertien dagen na de factuurdatum door WadEenZicht ontvangen te zijn.
6.4. Aan de opdrachtgever komt niet het recht van verrekening toe.
6.5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien WadEenZicht genoodzaakt wordt om gerechtelijke stappen te ondernemen ter incasso van het openstaande bedrag, maakt zij tevens aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de hoofdsom, doch met een minimum van € 250,00.
6.6. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom, met dien verstande dat deze betalingen eerst met de oudste facturen worden verrekend.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1. Tot zekerheid van betaling behoudt WadEenZicht zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken, tot het tijdstip dat de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen wegens levering of installatie, volledig heeft betaald. Daaronder vallen ook de rente en kosten die eventueel verschuldigd worden op grond van artikel 6.5.
7.2. De opdrachtgever zal de geleverde zaken, zolang nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, derhalve niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of verhypothekeren, verhuren, uitlenen of op welke titel dan ook buiten zijn bedrijf mogen brengen. In geval van niet-nakoming daarvan, is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.

Artikel 8 Garantie
8.1. WadEenZicht geeft geen andere of verdergaande garantie op goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende goed.
8.2. Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeert WadEenZicht dat het betreffende product de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden.
8.3. De garantieverplichting vervalt, indien de gebreken of het niet (goed) functioneren geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, van overheidsvoorschriften, of van wijzigingen die de opdrachtgever zonder toestemming van WadEenZicht heeft aangebracht of laten aanbrengen aan de geleverde zaken of onderdelen daarvan.
8.4. Opdrachtgever zal bij doorverkoop van goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
8.5. Op de door WadEenZicht uitgevoerde installatiewerkzaamheden wordt gedurende zes maanden garantie gegeven op de deugdelijkheid indien opdrachtgever deze redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd conform het bepaalde in art. 5.2. Indien de betreffende werkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd, zal WadEenZicht de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uitvoeren en/of herstellen. Opdrachtgever is dan geen arbeidsloon verschuldigd.
8.6. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie, zullen door WadEenZicht in rekening worden gebracht conform de op dat moment geldende tarieven.
8.7. Het beweerdelijk door WadEenZicht niet nakomen van haar garantieverplichtingen, ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen uit enige met WadEenZicht gesloten overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. De aansprakelijkheid van WadEenZicht wegens non-conformiteit van door haar geleverde zaken of onjuiste uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden, is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven garantieverplichtingen.
9.2. Klachten over gebreken dienen uiterlijk binnen 30 dagen na constatering daarvan schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving aan WadEenZicht te worden gemeld, bij gebreke waarvan WadEenZicht het recht heeft om de aanspraak op garantie zoals omschreven in artikel 8, als vervallen te beschouwen.
9.3. De aansprakelijkheid van WadEenZicht voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen uit hoofde van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de voor de prestatie overeengekomen prijs, doch zal nimmer meer bedragen dan het factuurbedrag.
9.4. Alle aansprakelijkheid van WadEenZicht voor indirecte schade zoals onder meer maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.5. Indien WadEenZicht geen opdracht heeft gekregen voor installatie doch desondanks aan de opdrachtgever bij de installatie hulp en bijstand – van welke aard ook - verleent, geschiedt zulks volledig voor risico van de opdrachtgever.
9.6. De opdrachtgever vrijwaart WadEenZicht voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door WadEenZicht geleverde zaak, in het bijzonder indien de opdrachtgever een zaak aan een derde heeft geleverd die (mede) bestond uit door WadEenZicht geleverde zaken.

Artikel 10 Overmacht
10.1. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt tevens verstaan stagnatie in vervoer, ongeval of ziekte van personeel, stakingen, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, of niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van WadEenZicht.
10.2. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder in verband daarmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.3. Hetgeen uit hoofde van de overeenkomst reeds door WadEenZicht is gepresteerd en tot gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst heeft geleid, dient dan door de opdrachtgever naar evenredigheid aan WadEenZicht te worden betaald.

Artikel 11 Niet nakoming door opdrachtgever
11.1. Indien de opdrachtgever enige (betalings-)verplichting uit de betreffende overeenkomst of uit een andere met WadEenZicht gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft WadEenZicht het recht om te verrichten leveringen uit te stellen en reeds aangevangen leveringen te onderbreken, alsmede om haar garantieverplichtingen ex artikel 8 op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever zijn opeisbare verplichtingen uit de betreffende of uit andere overeenkomsten met WadEenZicht, volledig is nagekomen.
11.2. WadEenZicht heeft in dat geval, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, tevens het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en eventueel door haar geleden of te lijden schade op de opdrachtgever te verhalen.
11.3. WadEenZicht heeft het recht om op ieder door haar gewenst moment van de opdrachtgever zekerheid voor betaling te verlangen en de levering uit te stellen of, indien reeds aangevangen, te onderbreken totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1. Op de door WadEenZicht gesloten overeenkomsten en daaruit eventueel voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst die tot de competentie van de rechtbank behoren, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden.

                                                                                                                                                                                

WadEenZicht | Oudebildtdijk 1116 |9075 NM Westhoek
Telefoon: 06-83544160 | Email: info@wadeenzicht.nl | Website: www.wadeenzicht.nl |
BTW: NL109969200B01 | KvK: 59869631 | Bankrekening: ING Bank: IBAN NL70INGB0006981984 - BIC INGBNL2A
Alle leveringen en diensten gebeuren onder de algemene- en aanvullende voorwaarden